O Nas

Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w kazimierzy Wielkiej  została utworzona na podstawie Uchwały Nr XI/81/2015 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2015r. Pierwsi wychowankowie przyjechali do naszej placówki dokładnie 6 kwietnia 2016r.

Regionalna Placówka Opiekuńczo  – Terapeutyczna jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzineej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji, specjalistycznej opieki oraz innych niezbędnych działań terapeutycznych. Nasza praca polega na prowadzeniu zintegrowanych działań opiekuńczych, wychowawczych, diagnostyczno-terapeutycznych. Chcielibyśmy stworzyć dla naszych wychowanków odpowiednie warunki do spokojnego rozwoju psychofizycznego, oraz nauczyć ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownicy placówki starają się nieustannie zaspakajać wszelkie potrzeby swoich wychowanków, zarówno potrzeby emocjonalne, społeczne i religijne, jak i materialne i bytowe. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra wychowawców, pedagog, psycholog i pracownik socjalny.

Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi postanowienie Sądu oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wraz z niezbędną dokumentacją. Placówka może przyjąć bez skierowania, oraz innej dokumentacji każde dziecko, które wymaga zapewnienia natychmiastowej opieki – na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę, lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, lub zagrożenie jego życia i zdrowia.

Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Kazimierzy Wielkiej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami Rodzinnymi, Policją, Świętokrzyskim Ośrodkiem Adopcyjno, szkołami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i właściwymi poradniami specjalistycznymi.

KADRA

Placówką kieruje dyrektor, kadrę wychowawczą stanowią wychowawcy posiadający pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi. Ponadto w placówce zatrudnieni są: pedagog               i psycholog, którzy organizują z wychowankami zajęcia grupowe i indywidualne, diagnozują przebywające w placówce dzieci, udzielaja wsparcia merytorycznego pozostałej kadrze, współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, poradnioą psychologiczno – pedagogiczną.

Pracownik socjalny kompletuje i prowadzi dokumentację wychowanków, współpracuje z sądami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodzin oraz udziela pomocy i wsparcia rodzinom naszych wychowawanków.  Kadra pedagogiczna ma zapewnione również wsparcie pielęgniarek oraz opiekunek dziecięcych. W pracę na rzecz sprawowania opieki i wychowania zaangażowany jest cały personel placówki, zarówno wychowawcy, jak i pracownicy administracji               i obsługi.  Osoby te dbają o zaopatrzenie dzieci w środki czystości, przybory szkolne, pomagają w wystroju pokoi, dbają o estetyczny wygląd pomieszczeń, zapewniają czystość w placówce i wokół budynku.

Pracownicy Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej sa otwarci na innowacjne, twórcze pomysły, które maja na celu zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do życia, nauki i samorealizacji.

Procedura odwiedzin w Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej obowiązująca od dnia 01.06.2021r.

Procedura odwiedzin w Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej

REGULAMIN RPOT

Statut RPOT